Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY E-SHOPU
WWW.GOLF-CARPATIA.SK
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou
www.golf-carpatia.sk je:
 Obchodné meno a sídlo podnikania predávajúceho:
                      GSPORTCLUB s.r.o.
IČO:             36760129
DIČ:             2022367875
IČ DPH:       SK 2022367875
 
Bankové spojenie: SK92 1100 0000 0026 2817 6115
Zapísaný pod spisovou značkou, vložka číslo 45329/B, oddiel Sro v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 
E-mail:        recepcia@golf-carpatia.sk
Tel. číslo:    + 421 948 660 113
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava
 
Článok I – Pojmy
Predávajúci
spoločnosť GSPORTCLUB s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar resp. sužbu
Spotrebiteľ
fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.golf-carpatia.sk a ktorej tento Tovar resp. služba neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
E-shop
internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.golf-carpatia.sk
Tovar
Tovar resp. služba ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávka
úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar resp. službu v E-shope
Cena
celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar resp. služby, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Dopravné
cena za dopravu Tovaru resp. služby k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 
VOP
 tieto všeobecné obchodné podmienky
 Článok II – Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Tovaru resp. služby Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.
 Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy
 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.golf-carpatia.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený zaplatením v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje a zaplatiť požadovanú sumu. Ak Spotrebiteľ neprevedie ihneď financie v E-shope, transakcia nebude zrealizovaná a Tovar resp. služba nebudú dodané.
 4. Po vyplnení registračného formulára bude spotrebiteľ presmerovaný na platobnú bránu kde vyplní údaje o platobnej karte.
 5. Spotrebiteľ zaplatí za Tovar resp. službu prostredníctvom platobnej karty a do 5 pracovných dní mu bude automaticky registrovaný na servery SKGA resp. v klube Golf Club Carpatia.
 6. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa nepripočíta cena za Dopravné.
 7. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.golf-carpatia.sk. vyžaduje, aby spotrebiteľ vyhlásil, že bol:
 •  riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby,
 • riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu.
V prípadoch vyššie uvedených musí Spotrebiteľ pred dokončením objednávky stlačiť aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
   • vlastnostiach Tovaru,
   • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
9.     Po vytvorení  zaplatení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
   • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
   • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
   • reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
10. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.
Článok IV – Platobné a dodacie podmienky
 1. Všetky ceny Tovarov resp služieb v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť platobnou kartou pomocou platobnej brány Tatrapay, Cardpay
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu ihneď po vyplnení formulára.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar resp. službu Spotrebiteľovi v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky.
 6. Predávajúci zaregistruje Spotrebiteľa na serveri SKGA do pod údajmi ako sú uvedené vo vyplnenom formulári.
Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluv
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa úhrady avšak bude mu odrátaná suma za registráciu na serveri SKGA, ak táto bola vykonaná. Tovar resp. služba sa považuje za prevzatú Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ zaplatí poplatok a Predávajúci ho zaregistruje na serveri SKGA.
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese recepcia@golf-carpatia.sk
 3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený ani inak využívaný (napr. návšteva ihriska) a musí byť vrátený Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť, aby zistil vlastnosti Tovaru resp. služby.
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • a)       poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • b)       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 • c)       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • d)       predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 • e)       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • f)         predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • g)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • h)       predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 • i)         predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • j)         poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.